اعضای اصلی تیم بانوی فرهنگ

سارا عرفانی
مدیر و موسس

نویسنده کتابهای پرمخاطبی همچون پنجشنبه فیروزه‌ای، لبخند مسیح و … کارشناس کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدرس داستان‌نویسی

نیلوفر مالک
عضو ارشد

نویسنده و یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ که از ابتدای تاسیس کانون حضور داشته است

آمنه اسماعیلی
عضو اصلی

ویراستار و یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ

فرشته امیری
عضو اصلی

نویسنده و یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ

مستانه درویش زاده
عضو اصلی

یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ

اعضای اصلی تیم بانوی فرهنگ

سارا عرفانی
مدیر و موسس

نویسنده کتابهای پرمخاطبی همچون پنجشنبه فیروزه‌ای، لبخند مسیح و … کارشناس کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدرس داستان‌نویسی

نیلوفر مالک
عضو ارشد

نویسنده و یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ که از ابتدای تاسیس کانون حضور داشته است

آمنه اسماعیلی
عضو اصلی

ویراستار و یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ

فرشته امیری
عضو اصلی

نویسنده و یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ

مستانه درویش زاده
عضو اصلی

یکی از اعضای اصلی کانون بانوی فرهنگ

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here